0
 1994

مجوزها

شماره

مجوز

 شرح  ردیف
11100044 فعالیت در بورس اوراق بهادار 1
100448/121 فعالیت در فرابورس 2
128606/121 معاملات برخط اوراق بهادار 3
331575/121 مرکز تماس تلفنی اوراق بهادار 4
193706/121 معاملات آتی بورس اوراق بهادار 5
121/143937 محصولات فلزی بورس کالا 6
121/143937 محصولات سیمان بورس کالا 7
121/105968 فرآورده های نفت و پتروشیمی بورس کالا 8
121/105968 محصولات کشاورزی 9
121/277938 سلف موازی استاندارد محصولات فلزی 10
121/277938 سلف موازی استاندارد فرآورده های پتروشیمی 11
121/277938 سلف موازی استاندارد محصولات کشاورزی 12
121/277938 سلف موازی استاندارد محصولات سیمان 13
121/21724 گواهی سپرده کالایی محصولات فلزی 14
121/21730 گواهی سپرده کالایی فرآورده های پتروشیمی 15
121/21723 گواهی سپرده کالایی کشاورزی 16
121/21722 گواهی سپرده کالایی سیمان 17
121/40909 معاملات آتی کالا 18
121/312007 معاملات برخط آتی کالا 19
121/208100 معاملات برق بورس انرژی 20
121/208100 معاملات نفت بورس انرژی 21
121/141346 مشاور پذیرش 22
121/243031 سبدگردانی 23

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز: