هیئت مدیره

هیئت مدیره
  0
 3251

هیئت مدیره 

امیرعلی مستخدمین حسینی  سرمایه و دانش
امیرعلی مستخدمین حسینی
مدیرعامل

تعداد مشتری و متنوع ترین ابزارهای معاملاتی همراه برای شما می دانیم.

حسین عابدنظری  سرمایه و دانش
حسین عابدنظری
رییس هیات مدیره

تعداد مشتری و متنوع ترین ابزارهای معاملاتی همراه برای شما می دانیم.

حسین رضایی  سرمایه و دانش
حسین رضایی
عضو هیات مدیره

تعداد مشتری و متنوع ترین ابزارهای معاملاتی همراه برای شما می دانیم.

مدیران

امیرعلی مستخدمین حسینی  سرمایه و دانش
امیرعلی مستخدمین حسینی
مدیرعامل

تعداد مشتری و متنوع ترین ابزارهای معاملاتی همراه برای شما می دانیم.

حسین عابدنظری  سرمایه و دانش
حسین عابدنظری
رییس هیات مدیره

تعداد مشتری و متنوع ترین ابزارهای معاملاتی همراه برای شما می دانیم.

حسین رضایی  سرمایه و دانش
حسین رضایی
عضو هیات مدیره

تعداد مشتری و متنوع ترین ابزارهای معاملاتی همراه برای شما می دانیم.

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز: